LEVEL1_BUILD

play2CTRL CLICK

ENG_

BUILD_ This free tool allows you to create and manage conceptual thinking and show it as an educational gameplay. An ideal solution for teachers and students, it offers the chance to generate scoring tests associated with the topic.
BUILD wants to create a community that shares their own thematic panels, creating a knowledge network between schools, students and teachers all around the world.
BUILD simplifies the path between two ideas, sort them by conceptual levels, mark a structural pattern going from A to B, associate and rating the relationship between concepts and the access to the information as well. This will help to get quick mental scans to go further, relating different concepts separeted by levels. Providing greater perspective. In addition to constant feedback as the player progress and get access to information.

TRY TO EXPLAIN build ENG

play2CTRL CLICK

 FOR A CORRECT EXPERIENCE_PLAY MUSIC+PLAY VIDEO_SIMULTANEOUSLY_

CAT_

BUILD: Aquesta eina gratuïta permet construir i ordenar conceptualment un pensament i exposar-lo a manera de joc educatiu. Ofereix una solució ideal per a professors i alumnes ja que permet generar tests puntuables associats a la temàtica.
BUILD pretén crear una comunitat que comparteixi els seus propis taulers per temàtiques, creant una xarxa global de coneixement entre centres, alumnes i professors.
BUILD tracta de simplificar el camí entre dues idees, ordenar-les per nivells conceptuals, marcar un patró estructural que va de A a B, permetent associar i puntuar la interrelació entre conceptes, així com l’accés a la informació continguda. D’aquesta manera s’obtenen escanejos mentals ràpids que ajuden a arribar més lluny en relacionar conceptes separats en diversos nivells. Aportant una major perspectiva. A més el joc permet tenir un feedback constant segons el jugador avança i accedeix a nous conceptes i nova informació.

SPA_

BUILD: Esta herramienta gratuita permite construir y ordenar conceptualmente un pensamiento y exponerlo a modo de juego educativo. Ofrece una solución ideal para profesores y alumnos ya que permite generar tests puntuables asociados a la temática. BUILD pretende crear una comunidad que comparta sus propios tableros por temáticas, creando una red de conocimiento entre centros, alumnos y profesores de manera global. BUILD trata de simplificar el camino entre dos ideas, ordenarlas por niveles conceptuales, marcar un patrón estructural que va de A a B, permitiendo asociar y puntuar la interrelación entre conceptos, así como el acceso a la información contenida. De esta manera se obtienen escaneos mentales rápidos que ayudan llegar más lejos relacionando conceptos separados varios niveles, aportando una mayor perspectiva. Además de tener un feedback constante según el jugador avance y accede a la información.

TRY TO EXPLAIN build

ITA_

BUILD: questo strumento gratuito permette costruire e ordinare concettualmente un pensiero ed esporlo a modo di gioco educativo. Offre una soluzione ideale per professore e alunni giacché permette generare dei test valutabili associati al tema. BUILD pretende creare una comunità che condivide le sue proprie tabelle per tematiche, creando una rete di conoscimento tra centri, alunni e professori in maniera globale. BUILD tratta di semplificare il cammino tra due idee, ordinandole per livelli concettuali, marcare una guida strutturale che va da A a B, permettendo di associare e puntualizzare la interrelazione tra concetti, così come l’accesso alla informazione contenuta. In questo modo si ottengono scanner mentali rapidi che aiutano ad arrivare più lontani relazionando concetti separati dei vari livelli, apportando una maggiore prospettiva. Inoltre ad avere un feedback costante in quanto il giocatore avanzi e accede alla informazione.

SOME_REFERENCES_

NEW! should see
Epicur MEDICAL_ETHICS_TEXT Kant

CHECK_THIS_

#K_NOW

 pinkw squareyellow square

Advertisements

One thought on “LEVEL1_BUILD

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s